top of page
Two Dried Leaves

HANDLEDNING

Verksamhetshandledning och handledning för psykoterapeuter.

Jag handleder olika typer av verksamheter såsom familjehem, HVB, behandlingshem, BUP, utbildningsväsendet, ungdomsmottagningar, mödravård samt vård och omsorg i allmänhet.
Min inriktning är integrativ och jag har en bas i anknytningsteoretiska modeller, relationell psykoterapi, KBT samt MI.  En stor del av handledningsarbetet utgår från lågaffektivt bemötande, vilket visats sig särskilt framgångsrikt i mötet med barn och ungdomar i allmänhet men i synnerhet för barn som varit utsatta för omsorgssvikt, försummelse, övergrepp etc. Förhållningssättet kräver mer av oss som arbetar med utsatta barn än en del andra behandlingsmanualer, då det krävs att vi är mer medvetna om våra egna anknytningsmönster och hur vi relaterar utifrån dem.

Handledning: Inner_about
bottom of page